KİMYASAL – ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA

Su, hayatımızın vazgeçilmezidir. Yaşamımız boyunca neredeyse her alanda suya ihtiyaç duyarız. Fakat ne yazık ki su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bizler varlığımızı devam ettirmek için bu tükenişe dur demeliyiz. Bunun için artık var olan su kaynaklarını korumak yetmiyor, kirlenmiş su kaynaklarını tekrar kullanılabilir hale getirmenin yollarını arıyoruz. Ülkemizde de yaygın olarak birçok şehirde bulunan atıksu arıtma tesisleri sayesinde bu mümkündür.

Bu atık su arıtma tesisleri sektör ve atık su karakterine göre özel olarak planlanmaktadır. Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir.

Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir.

Sanayideki gelişmeler sonucunda oluşan atık suların istenilen çıkış suyu kalitesini elde etmede sorunlar yaşanır. Arıtma tesislerinde bu sorunlara ek arazi maliyetleri de ele alınarak, işlemlerin daha küçük alanda ve yüksek verimde yapılması istendiğinden ötürü ileri arıtma tekniklerine ihtiyaç duyulur. Bu sebeple gerek evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların gerekse içme suyu arıtımının iyi kalitede arıtılmasın da, gerek suların geri kazanımında gerekse proses suyu hazırlamalarında kullanılan belirli ileri arıtma teknolojileri bulunmaktadır.

Günümüz yaşam ve teknolojisi sahip olduklarımızı daha çabuk tüketmemize neden oluyor. Fakat teknoloji doğru ve bilinçli kullanıldığı zaman yeniden kazanımı da sağlıyor.

Mayer Kimya Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi atık cinsine göre farklı dizayn uygulamaları yapılarak istenen çıkış suyu kalitesi sağlar. Sürekli arıtma esasına göre çalışır. Farklı yüzey koruma işlemleri yapılarak istenen dayanım özellikleri sağlanır. Değişik amaçlara göre karıştırıcı, flokülasyon, reaksiyon, nöralizasyon, flotasyon (çökeltme kısımları), pH, Redox kontrol, dozaj üniteleri gibi uygun olan prosesleri içerecek şekilde projelendirilmektedir. Otomatik kontrol panosu ile teslim edilir.

Su hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan kaynaklardan biridir ve dünya üzerinde içilebilir olan su kaynakları ne yazık ki azdır. Artan dünya nüfusu ve endüstriyel faaliyetler sonucunda suya olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır ve artan su ihtiyacını karşılayabilmek çeşitli su kaynakları kullanılmaktadır. Kullanılan su kaynakları bir dizi arıtma sonucu yüksek potansiyelli temiz su kaynağına dönüşmektedir.

Peki atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyu hangi teknolojilerle ve hangi amaçlarla kullanıyoruz ?

Kanalizasyon şebekesinden arıtma tesisine gelen atıksular kademe kademe arıtma işlemine tabi tutulur. Bu sular basit bir biyolojik arıtım yapıldıktan sonra peyzaj sulamasında kullanılabiliyor. Ülkemizde peyzaj sulama için kullanılan su miktarına bakınca bir kısmının atıksuların atılmasından elde edilmesi kullanılabilir sularımızın korunması içn oldukça güzel bir şey. Bununla da bitmiyor arıtılan atıksu bir ileri arıtma ile endüstriyel yeniden kullanıma uygun hale getirilebilir. Hatta daha ileri arıtmalar ile yeniden içilebilir bir su bile elde edebiliriz.

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birine veya birkaçı ile arıtma işlemi gerçekleştirilir.

Kimyasal Arıtma Prosesleri

Kimyasal arıtma uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

Nötralizasyon

Asidik ve bazik karakterdeki atıksuların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir. Atıksuyun pH’nın ayarlanması atıksuyun alıcı ortama deşarj standartlarını sağlaması, biyolojik arıtma öncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH değerlerinde gerçekleştiğinden) uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozaj pompaları, pH kontrol sistemidir.

Koagülasyon (Hızlı Karıştırma)

Hızlı karıştırma işlemi, atıksuya kimyasal maddenin homojen olarak karışmasını sağlamak amacı ile uygulanır. Bu işlem sonucu oluşan tanecikler çok küçük yumaklar halinde birleşirler. Atıksuyun bu ünitede kalış süresi tasarıma bağlı olarak değişir. Kimyasal madde olarak polielektrolit, kireç, alum, demirsülfat, demir klorür gibi maddeler kullanılır. Koagülant olarak adlandırılan kimyasal maddelerin atıksuya karıştırılması, çözeltilerinin hazırlanıp pompalar vasıtasıyla dozlanmıs şeklinde olabildiği gibi, kuru halde de besleme yapılır.Koagülant maddelerin uygun pH’da atıksuya ilave edilmesi ile atıksuyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.

Flokülasyon (Yumaklaştırma)

Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

Hızlı karıştırma işleminde yaygın olarak yüksek hızlı mekanik karıştırıcılar kullanılır. Bu işlemden sonra, suyun yavaş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaştırma ile oluşan taneciklerin birleşerek daha kolay çöken yumaklar oluşturmasını sağlamak amacıyla yumaklaştırma işlemi uygulanır.

Yumaklaştırma ünitesinde suyun kalış süresi 15-60 dakika arasında olması sağlanarak askıda katı maddelerin koagülant ile maksimum teması temin edilir. Kimyasal yumaklaştırma sonrasında yumakların çöktürülmesi için çökeltme havuzu yapılır. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma ve çökeltme havuzlan ayrı ayrı inşa edileceği gibi, bunların bir arada yapıldığı bileşik sistemler de mevcuttur.

Her kapasitede atıksu arıtma tesisleri planlama, projelendirme, yapım ve işletmesi yapılmaktadır.

Kullanım Yerleri

- Elektrolizle kaplama tesisleri,

- Galvanizleme tesisleri,

- Otomotiv endüstrisi,

- Metal işleme endüstrisi,

- Kimya endüstrisi,

- Mineral endüstrisi,

- Gıda endüstrisi,

- Yağlama istasyonları, yağ işleme tesisleri.

MAYER KİMYA ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ’NIN ÜSTÜNLÜKLERİ

- Kimyasal atıksuların işlenmesi için geliştirilmiştir.

- Emülsifiye yağ tasfiyesi

- Nötralizasyon, flokülasyon, çökeltme, flotasyon amaçlı kimyevi atıksu tasfiye ünitesi

- Cr, CN giderimi için arıtma tesisi olarak kullanım

- Konteyner tipi imal edilmiş olup, taşınabilir tiptedir

- Süratle imal edilebilir

- Az yer kaplar, ekonomiktir.

- Otomatik olarak çalışır